Начално училище Петко Рачов Славейков град Пловдив


Отиди на съдържание

Нашето училище

Училището

Това е нашето училище! Това е нашата територия! А каква ще бъде тя - зависи от самите нас!

76години - авторитет и преситиж в целия град
НУ "Петко Рачов Славейков" е едно от най-старите учебни заведения в гр.Пловдив. Намира се в тих квартал с удобен градски транспорт. Тук децата получават отлична подготовка от 2
7 преподаватели, специалисти и възпитатели. Училището разполага с 12 класни стаи, физкултурен салон, площадка с фитнес уреди, кабинети по музика и информационни технологии, библиотека, площадки за баскетбол, народна топка и волейбол, стол, охрана и видеонаблюдение на училищния двор.
В училището се обучават 350 ученици, организирани в 1
6 паралелки. Наличието на добра материална база и съвременна техника поставят училището сред най - предпочитаното в града.
Към момента училището е базово към
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за студенти от специалност "Специална педагогика".
1. Мисия на училището
НУ "Петко Рачов Славейков" е екип от ученици, родители и учители, който залага на новаторството и пълноценното общуване. Педагози, които формират национални, морални и естетически ценности, чиято работа не е само професия, а крачка в бъдещето! Екип, който слага детето като център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят, в услуга на нуждите на ученическата личност и отговорно поведение към обществения живот.


2. Визия на училището
Утвърждаване на НУ "Петко Р. Славейков" като конкурентноспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална база. Училище, където се формират отговорни позиции, прилагащо най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Залага се на творческия потенциал и критично мислене. Място, където постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите. Обособена е общност от родители и учители, които са отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките достойнства.
3. Цели на училището
- запазване и развитие на нивото на преподаване;
- издигане и утвърждаване престижа на училището;
- повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
- осигуряване на позитивна учебна среда за социално развитие на подрастващите;
- повишаване квалификацията на учителите и утвърждаване на информационните технологии за преподаване;
- пълноценна работа в компютърния кабинет за деца и учители;
- участие в международни проекти и програми и тяхното реализиране на практика;
- утвърждаване чувството за принадлежност към училището и екипа от всеки ученик;
- печелено на все по-голямо доверие сред обществеността.


4. Приоритети в дейността на училището
- повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри;
- засилване на вътрешноучилищната квалификационна методическа дейност;
- гражданско образование;
- пълноценно използване на материално-техническата база;
- привличане и приобщаване на родителската съпричастност към решаването на училищни проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ възпитателния процес;
- формиране на интереси у учениците за участието им в извънкласни дейности;
- превенция на опасностите на пътя и по отношение на природните бедствия;
- превенция на агресивността и насилието, свеждане до нулеви противообществени прояви.
5. Стратегия на училището
- утвърждаване на отличната подготовка във вече въведената предучилищна група в училището;
- развитие и подпомагане на двигателната активност на учениците, чрез осигуряването на различни видове спорт - карате, художествена гимнастика;
- утвърждаване на часовете по СИП Информационни технологии, с цел включването на все по-голям брой на ученици за обучение в компютърната зала;


- повишаване на качеството на чуждоезиковата подготовка, чрез въвеждане на ЗИП Английски език, като допълнителните часове ще помогнат за участието на децата в лингвистични състезания и стимулиране на интереси в тази посока;
- ежегодно участие в конференцията "Училището - желана територия на ученика";
- запознаване на широката общественост с дейността на училището по екопрограмата ни осъществявана в качеството си на носители на "Зелен флаг";
- включване на медиите в нашите мероприятия;
- издаване на сборник с ученическо творчество като целта на тази инициатива е популяризирането на идеята за правилно отношение към Природата и ангажиране на общественото внимание към проблемите на околната среда и проблемите на образованието като цяло;
- продължаване периодичното издаване на ученическо вестниче "Еко-вести"- с материали от учениците от всички класове;
- активно участие в ежегодните срещи организирани от Българско движение "Син флаг" и Община Бургас, на теми засягащи образованието по Екология;
- доразработване и внасяне на нови свежи идеи в проекта "Еко-училища".


© НУ "Петко Р. Славейков" Всички права запазени! | gerrie_angelova@abv.bg

Назад към съдържание | Назад към главно меню